Eid ul Adha Namaz Ka Tarika

Pahle Is Tarah Niyat Karen k Niyyat Ki Main ne do rakat Namaz Eid ul Adha ki 6 takbeeron ke saath Allah Tala ke liye (MuktDi Itna aur kahe Pichay is Imam ke) Munh Mera Khana Kaba shareef ke “Allah Hu Akbar” Phir kaanotak hath Uthaye Aur “Allah hu Akbar” keh Kar Haath baandh lay aur sana’a padhe phir Kaano Tak Haath Uthaye Aur “Allah Hu Akbar” Kehta Hua Haath Chhor De phir kaano Tak Haath uthaye aur “Allah Hu Akbar” Kehta Hua Haath Chhor De phir kaano tak haath Uthaye Aur “Allah Hu Akbar” kah kar Haath bandh Le, khulasa yeh hai k pahli takbeer ke baad bhi Haath bandh Le aur Chauthi takbeer ke baad bhi Haath bandh Le aur dusri aur Teesri takbeer ke baad Haath Chhor De Chauthi takbeer ke baad Imaam Aahista se “Aaozo billahi wa bismillahi parh kar Buland Awaaz se “Al hamd” aur koi Surat padhe aur ruko o Sajda se Farigh hokar dusri rakat Mein “Alhamd” aur koi Surat padhe phir 3 baar Kaano Tak Haath uthakar Har Bar “Allah Hu Akbar” Kehta Hua Haath Chhod De aur Chauthi baar bina Haath uthaye takbeer Kehta Hua ruku Mein Jaaye aur Baki namaz dusri Namazo Ki Tarah Puri Kare. salam phairny ke baad Imaam do Khutbay padhe phir Dua Mangay pahle khutbay ko Shuru karne se pahle Imaam 9 baar aur dusre ke pahle 7 baar aur minbar se utarne se pahle 14 baar “Allah Hu Akbar” Aahista se kahe k yeh Sunnat hai-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *